Tiến sỹ Trần Thị Ngọc Lan - thành viên cố vấn của SaigonScientists đã nghiên cứu thành công bộ thử (Test Kit) cho ngành nước mắm.

18 Tháng năm

Test Kit - Nước Mắm

Published in Life Science

Tiến sỹ Trần Thị Ngọc Lan - thành viên cố vấn của SaigonScientists đã nghiên cứu thành công bộ thử (Test Kit) cho ngành nước mắm.